Obchodní podmínky internetového obchodu


obchodní firmy Mgr. Jakub Měchura, podnikající jako fyzická osoba, se sídlem: V. P. Čkalova 448/8, Praha 6 - Bubeneč 160 00 identifikační číslo: 87568608, DIČ: CZ8201180306 1. Základní ustanovení

  • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní firmy Mgr. Jakub Měchura, se sídlem: V. P. Čkalova 448/8, Praha 6 - Bubeneč 160 00, IČ: 87568608, DIČ: CZ8201180306, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese: www.vlasovepasky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  • 1.2. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, popř. návrh smlouvy bude obsahovat informaci o jazycích, v nichž lze smlouvu uzavřít.

  • 1.3. Vlasovými pásky, tj. zbožím, se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zejména 100 % lidské vlasy, nabízené ve 3 typech vlasů, každý typ se dále dělí na několik variant pásků do kterých jsou vlasy upevněny. a) Vlasové pásky Original, ve variantě Original(4x0,8cm pásek), Original Mini(3x0,8cm pásek), Original Micro(2,5x0,8cm pásek) a Original Invisible(3x0,8cm pásek). b) Vlasové pásky Premium se dělí na Vlasové pásky Premium(4x0,8cm pásek), Vlasové pásky Premium Invisible(4x0,8cm pásek), Vlasové pásky Premium Mini(2,8x0,8cm pásek) a Vlasové pásky Premium Mini Invisible(2,8x0,8cm pásek). c) Vlasové pásky Slim se dělí na Vlasové pásky Slim(4x0,8cm pásek), Vlasové pásky Slim Invisible(4x0,8cm pásek), Vlasové pásky Slim Mini(3x0,8cm pásek), Vlasové pásky Slim Mini Invisible Mini(3x0,8cm pásek). (dále také jen „vlasy“ a/nebo „zboží“). Dalším nabízeným zbožím na webové stránce je příslušenství k Vlasovým páskům a Vlasová kosmetika(dále jen jako „příslušenství a vlasová kosmetika“) .


 2. Uzavření kupní smlouvy

  • 2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  • 2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží tj. druh a jeho popis, a to včetně uvedení aktuální ceny jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  • 2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  • 2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   • 2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu, po přidání jakéhokoli zboží do nákupního košíku webového rozhraní obchodu, je nutno nechat košík přepočítat. Po přepočítání košíku kupující okamžitě vidí, kolik zboží má celkem objednáno),

   • 2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží /možnosti platby za zboží jsou:

    • V případě osobního odběru zboží, v hotovosti, nebo platební kartou, při převzetí zboží na adrese provozovny prodávajícího: Praha, Milady Horákové 75/105, PSČ 160 00 (dále jen jako „provozovna“).

    • V případě doručení zboží prostřednictvím PPL, je prováděna platba v hotovosti/platební kartou na dobírku při převzetí zboží, popřípadě předem prostřednictvím platební brány (viz. bod c.). Částka za přepravné a balné je ve výši 89,- Kč, v případě platby na dobírku je k částce připočítán poplatek ve výši 59,- Kč. Při platbě předem prostřednictvím platební brány u objednávek převyšující hodnotu 1.000,- Kč není účtováno přepravné a balné. ,

    • Úhrada zboží bezhotovostním převodem realizovaná prostřednictvím platební brány comgate (www.comgate.cz). V takovém případě je zboží expedováno ke kupujícímu po připsání celé kupní ceny, a to do 48 hodin.

   • 2.4.3 údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, Možnosti doručení zboží jsou:
    • po předchozí domluvě osobní odběr zboží na adrese provozovny prodávajícího.

    • doručení zboží prostřednictvím PPL (viz. bod 2.4.2 těchto obchodních podmínek).

   • 2.4.4 informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

   • 2.4.5 návod k použití zboží - Péče o vlasy. (dále společně jen jako „objednávka“).

  • 2.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Následně kupující potvrdí závaznou objednávku tj. souhrn celkového nákupu a platby za zboží a odsouhlasí tyto obchodní podmínky včetně Návodu k použití - Péče o vlasy, se kterým se na webových stránkách prodávajícího seznámil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončení objednávky“ Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  • 2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  • 2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  • 2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  • 2.10. Jakékoliv změny či úpravy těchto obchodních podmínek, učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy na zboží v souladu s těmito obchodními podmínkami, jsou vůči této smlouvě neúčinné. Prodávající si však vyhrazuje právo na neuzavření kupní smlouvy resp. na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu (zejména z důvodu nedostatku skladových zásob či jiných závažných okolností). Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím předem, převodem na účet prodávajícího, budou tyto prostředky v souladu se zásadami o bezdůvodném obohacení bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

  • 2.11. Kupující může objednávku potvrzenou prodávajícím zrušit pouze po telefonické domluvě s prodávajícím na telefonním čísle uvedeném v čl 12.6 těchto obchodních podmínek a za předpokladu, že objednané zboží nebylo do té doby expedováno. V případě, že platba za zboží již byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet kupujícího, snížená o bankovní poplatek, který byl účtován bankou příjemci platby. Poplatky jsou podle aktuálních platných ceníků banky příjemce platby v okamžiku zaplacení zálohy. v případě zrušení objednávky z důvodu nedodržení avizovaného termínu expedice se žádné poplatky neplatí. V případě, kdy si zákazník nevyzvedne objednané zboží, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů za přepravné a balné, které mu s nevyzvednutím zásilky vznikly.


 3. Cena zboží a Platební podmínky

  • 3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými v bodě 2.4.2 těchto obchodních podmínek.

  • 3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  • 3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl.2.4.2 c) obchodních podmínek ohledně možnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  • 3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná okamžitě, prostřednictvím platební brány bude kupující přesměrován do svého internetového bankovnictví a k uzavření kupní smlouvy, tak dojde až po úhradě kupní ceny, .

  • 3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. v případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  • 3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.2.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  • 3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  • 3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a přiloží jej ve fyzické podobě k objednávce. Případě osobního převzetí předá prodávajícímu daňový doklad současně s převzetím zboží.

  • 3.9. Prodávající si vyhrazuje právo na úhrady zálohy na kupní cenu zboží ve výši 30%, v případě dodání zboží na dobírku při větším množství objednaného zboží, popřípadě při objednávce zboží, která svými parametry přesahuje obvyklé objednávky.


 4. Odstoupení od kupní smlouvy

  • 4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno či zpracováno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

  • 4.2. od kupní smlouvy nelze též odstoupit, jestliže zboží bylo zakoupeno osobním odběrem v provozovně prodávajícího či v případě zboží, které není standardně v nabídce prodávajícího a bylo speciálně objednáno na zakázku kupujícího nebo na zakázku kupujícího speciálně vytvořeno.

  • 4.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl.4.1 a 4.2 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu elektronické pošty info@vlasovepasky.cz. Formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden na webových stránkách prodávajícího.

  • 4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 4.3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal k vrácení.

  • 4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  • 4.6. do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  • 4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


 5. Přeprava a dodání zboží

  • 5.1. v případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  • 5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  • 5.3. v případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  • 5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. v případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  • 5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


 6. Práva z vadného plnění

  • 6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele).

  • 6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  • 6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu s ohledem na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  • 6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  • 6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, a to buď osobně nebo doporučeným balíkem (nikoli na dobírku), pokud to bude možné, tak i společně s originálním obalem a kopií daňového dokladu o zakoupení zboží u prodávajícího a spolu s písemnou reklamací, ve které popíše detailně reklamované vady zboží a to, jak se projevují. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží .

  • 6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

  • 6.7. Pro řádnou reklamaci zboží a uplatnění práv z odpovědnosti za vady je nezbytné, aby Kupující zboží po přijetí řádně prohlédl. Nejprve vyjmul z obalu, zkontroloval si odstín, hustotu, druh vlasů, jejich délku a hmotnost. Pokud není kupující s přijatým zbožím spokojen (jiný odstín, délka, druh vlasů apod.) nebo obdržel jiné zboží, než si objednal, tak vlasy zandá zpět do původního obalu a neprodleně kontaktuje prodávajícího, aby tento posoudil stav vlasů a jejich případnou výměnu za jiné.

  • 6.8. Lidské vlasy jsou specifickým druhem zboží a jejich údržbě a péči je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Prodávající pro tyto účely informuje kupujícího o sekci webových stránek Návod k použití - Péče o vlasy, kde jsou uvedeny pokyny, jak se starat o vlasy. Tyto pokyny k péči a údržbě zboží je kupující povinen dodržovat, aby mu zůstala zachována záruka za zboží v plném rozsahu. Kupující prohlašuje podpisem kupní smlouvy, že se seznámil se sekcí webových stránek Návod k použití - Péče o vlasy a bude ho dodržovat.

  • 6.9. Lidské vlasy se mohou působením okolních vlivů chovat různým způsobem, přičemž tuhle skutečnost nelze nijak ovlivnit ani jí předvídat. Například po mytí, barvení, mohou se vlnit, ztratit svůj lesk, zkracovat se, vysušovat se či zacuchávat. Na tyto změny vlasů se tedy záruka nevztahuje. Kupující rovněž bere na vědomí, že každé prodloužení či zhuštění vlasů zatěžuje kořínky vlastních vlasů a může tedy způsobit i následné vypadávání vlastních vlasů. Reklamace bude zamítnuta, pokud vznikla závada nebo poškození zboží prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s Návodem k použití - Péče o vlasy, mechanickým poškozením nebo jiným nesprávným jednáním kupujícího.

  • 6.10. Práva kupujícího z vadného plnění, tj. vlasů zakoupených od prodávajícího se vztahuje tedy pouze na vady výrobku způsobené výrobcem při výrobě (např. špatně šitý pás apod.), které je nutné uplatnit u prodávajícího ihned po jejím zjištění. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a neodborným zásahem. Vadu výrobku tedy nelze zaměňovat s jeho životností. Pokud dodané zboží při dodání vykazuje vady, má Kupující právo uplatnit reklamaci. Případná reklamace bude obratem vyřízena v zákonné lhůtě. Reklamace se nevztahuje též na mechanické poškození vlasů zapříčiněné nesprávnou manipulací či údržbou (například vytrhnutý šev pásu vlasů apod.), popřípadě na zboží obarvené, či tónované, stejně jako na zboží, u kterého kupující zkrátil jejich původní délku.


 7. Sankce

  • 7.1. V případě, že se Kupující dostane do prodlení s platbou jakékoli částky podle kupní smlouvy či těchto obchodních podmínek, je povinen uhradit prodávajícímu vedle dlužné částky smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

  • 7.2. Prodávající je oprávněn částky smluvní pokuty v odůvodněných případech snížit. Zaplacením výše smluvní pokuty však není dotčen nárok prodávajícího na náhradu vzniklé škody. Smluvní pokuty se platí za každý jednotlivý případ porušení smlouvy.

 8. Další práva a povinnosti smluvních stran

  • 8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  • 8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  • 8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@vlasovepasky.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  • 8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  • 8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  • 8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  • 8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


 9. Identifikace a ochrana osobních údajů

  • 9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  • 9.2. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  • 9.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


 10. Závěrečná ustanovení

  • 10.1. Kupující není oprávněn postoupit pohledávky ze smlouvy třetí osobě. Prodávající je oprávněn postoupit nesplacené peněžité pohledávky v případě, že kupující je v prodlení s jejich placením.

  • 10.2. Informace obsažené v kupní smlouvě, těchto obchodních podmínkách a objednávce kupujícího, budou považovány za důvěrné a smluvní strany se je zavazují uchovávat v tajnosti. Důvěrné informace však nezahrnují informace, které již byly oprávněně zveřejněny nebo byly smluvním stranám známy před uzavřením této smlouvy.

  • 10.3. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

  • 10.4. Strany se dohodly, že prodávající je oprávněn změnit ceny zboží na webových stránkách, jakož i tyto obchodní podmínky. Prodávající oznámí změnu cen zboží, nebo obchodních podmínek prostřednictvím svých internetových stránek (odkaz), kde bude uvedeno datum, od kdy je platná nová cena zboží, a to vždy nejméně 1 měsíc před předpokládaným dnem účinnosti aktualizovaných cen nebo obchodních podmínek. V případě, že kupující nebude se změnami obchodních podmínek souhlasit, má právo tyto změny obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 1 měsíce od oznámení nových obchodních podmínek prodávajícím a závazky z toho plynoucí může ve stejné lhůtě vypovědět.

  • 10.5. v případě, že kterékoli ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, ostatní ustanovení nadále zůstanou platná a vynutitelná. Smluvní strany se tímto zavazují, že takovéto neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vynutitelným, které se nejvíce bude blížit účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

  • 10.6. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  • 10.7. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  • 10.8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Mgr. Jakub Měchura, Praha, Milady Horákové 75/105, PSČ 160 00, adresa elektronické pošty: info@vlasovepasky.cz, telefon: +420 731 701 294.Web Vlasové Pásky používá cookies s jejichž pomocí bychom Vám chtěli umožnit optimální využití našich internetových stránek a také provádět průběžné zdokonalování internetové stránky. Svůj dobrovolný souhlas s použitím cookies můžete kdykoliv odvolat. Více informací o tom, jak náš web využívá souborů cookies pro analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu si můžete přečíst zde.